Versie 11 november 2021.

Artikel 1 Identiteit bedrijf

CRV Converter Revisie Veenendaal
Arkeneel 17
3905 NS Veenendaal
KVK 62932047
BTW NL855020544B01
Telefoon 0318-655597
Mobiel 06-51987776
E-mail crv@converterrevisie.nl

 

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door CRV Converter Revisie Veenendaal, hierna te noemen CRV.
 2. Afspraken en bepalingen die afwijken van deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk door CRV zijn aanvaard. Ze gelden alleen voor de overeenkomst waarbij de afwijkende afspraak is gemaakt.
 3. In afwijking van het eerste lid hanteert CRV voor overeenkomsten die via de webwinkel www.automaat-olie.nl worden aangegaan, aparte voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen en/of offertes van CRV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Andere algemene voorwaarden

 1. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 5 Leverings- en opleveringstermijnen

 1. De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor CRV zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
 2. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking

opgeslagen.

Artikel 6 Prijzen

 1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen. CRV stuurt op verzoek een actuele prijslijst toe.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. CRV kan bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling verlangen. De omvang van de aanbetaling is 25 tot 40 procent van het totale factuurbedrag.
 3. Als door een toerekenbare tekortkoming aan de kant van CRV de overeenkomst wordt ontbonden, heeft opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.
 4. Elke gedeeltelijke levering, waaronder ook wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd.

Artikel 8 Annuleren

 1. Als opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door CRV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt, tegen de afgesproken prijs over te nemen.
 2. Opdrachtgever zal in geval van annulering aan CRV een derde deel van de overeengekomen totaalprijs voor de opdracht verschuldigd zijn als schadeloosstelling. Dit is exclusief de in het eerste lid genoemde reeds aangeschafte materialen en grondstoffen. Opdrachtgever is voorts verplicht CRV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 3. Onverminderd het vermelde lid 1 van dit artikel behoudt CRV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Vervoer

 1. De verzending geschiedt op de wijze als door CRV aangegeven. Wenst opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. CRV is niet aansprakelijk voor kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  > Overmacht, zoals in artikel 16 van deze voorwaarden is omschreven;
  > Daden of nalatigheden van opdrachtgever, zijn ondergeschikten,  dan wel andere personen                                                                      die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

>            Nalatigheden van opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

>            Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel             biologische invloeden van buitenaf;

>            Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

>            Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

>            Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

 1. Mocht bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis optreden waarvoor CRV door Opdrachtgever en/of derde aansprakelijk wordt gesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door CRV gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat CRV onder die verzekering draagt.
 2. Mocht de aansprakelijkheidsverzekering van CRV om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid van CRV in de zin van het tweede lid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.
 3. De volgende categorieën van indirecte schade aan de kant van opdrachtgever en/of derden komen niet voor vergoeding door CRV in aanmerking: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aansprakelijkheid van opdrachtgever jegens zijn afnemers, schade die verband houdt met de inschakeling van derden door opdrachtgever, of door het gebruik van door opdrachtgever voorgeschreven zaken, grondstoffen, materialen of programmatuur van derden. Eveneens is de aansprakelijkheid van schade uitgesloten die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 4. Werkzaamheden door CRV die een verhoogd risico op schade met zich meebrengen, worden door CRV eerst met opdrachtgever overlegd, voordat ze worden uitgevoerd. Na goedkeuring door opdrachtgever en schriftelijke bevestiging door CRV zal CRV deze werkzaamheden uitvoeren. Het risico op schade van deze werkzaamheden komt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Garantie

 1. Garantie op de door CRV geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen.
 2. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door CRV geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
 3. De garantie geldt voor een duur van 12 maanden en is niet van toepassing op deelreparaties.
 4. De garantie vervalt indien de door CRV geleverde goederen door opdrachtgever en/of derden onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt.
 5. Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp.

importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 12 Materialen

 1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 2. Goederen die CRV tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel ondergehoudenheid tot billijke vergoeding.
 3. Ondergeschikte veranderingen van of aan de door CRV doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

  Artikel 13 Meer- en minder werk
 4. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
 5. Door CRV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden

 1. Opdrachtgever machtigt CRV om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door CRV gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Door opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan CRV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door CRV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 16 Overmacht

 1. CRV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als ze daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake als de opdracht door CRV niet kan worden voortgezet of wordt vertraagd door:

 De niet-nakoming van verplichtingen van bij de opdracht betrokken derden;

 Gebrekkigheid van zaken, materialen, grondstoffen, ontwerpen en programmatuur van derden, waarvan het gebruik aan de aannemer is voorgeschreven;

 Na de ingang van het contract in werking getreden overheidsmaatregelen;

 Een elektriciteitsstoring;
 Een storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;

 Vandalisme en/of terrorisme;

 Oorlogen, natuurrampen en/of pandemieën of de reële dreiging hiervan;

 Algemene vervoersproblemen;

 Elke andere overmachtssituatie die een tekortkoming aan de zijde van CRV oplevert die haar niet worden toegerekend;

 1. In geval van overmacht heeft CRV het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De beoordeling of er sprake is van een overmachtssituatie ligt bij CRV. Prestaties die op dat moment op grond van de overeenkomst zijn verricht, zullen naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang CRV geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van CRV.
 2. CRV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, als de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, als hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of als er beslag op zijn goederen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 18 Oplevering

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop CRV dit aan opdrachtgever schriftelijk en/of mondeling heeft medegedeeld, dan wel opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen.
 2. Als een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, zodra er stagnatie optreedt die niet aan CRV kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel 16 geregeld.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding

 1. Als opdrachtgever wanprestatie pleegt, heeft CRV het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, en/of schadevergoeding te vorderen.
 2. De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft CRV eveneens als opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, als hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of als hij het voornemen buiten Nederland woonplaats te kiezen. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die CRV op opdrachtgever heeft, direct opeisbaar zijn.

Artikel 20 Kosten niet-betaling

 1. Als opdrachtgever nalaat het verschuldigde factuurbedrag binnen de gestelde termijn te betalen, is CRV gerechtigd aan opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur.
 2. CRV is gerechtigd om -naast de hoofdsom en rente- alle kosten die worden veroorzaakt door niet-betaling van de factuur te vorderen. Daaronder vallen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, inclusief kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 21 Wijziging voorwaarden

1.CRV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 1. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeks overeenkomen algemene voorwaarden.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op alle door CRV gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen door de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van CRV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voorzover deze rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
 2. Als in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van
  kracht.